de | en | nl

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen en op welke wijze deze persoonsgegevens gebruiken.

Wie zijn wij?

Wij zijn Quality Plants Europe BV Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn:

Quality Plants Europe BV
Schreyrackseweg 1-3
2661 DZ Bergschenhoek

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons bereiken per e-mail op office@qualityplantseurope.nl of telefonisch via +31(0)85 0471826.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAWTE – gegevens.

 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer).
 • Gegevens voor het onderhouden van contacten.
 • Gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten.
 • IP-adres.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bovengenoemde gegevens bewaren wij ten hoogste zes maanden tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of anders met onze klanten overeengekomen.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In dit kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 • Door ons ingeschakelde verwerkers.
 • Door ons ingeschakelde adviseurs.
 • Belastingdienst.
 • Toezichthoudende autoriteiten.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze website gebruiken wij functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

We zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quality Plants Europe BV
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@qualityplantseurope.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Quality Plants Europe BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via office@qualityplantseurope.nl

Wijzigingen met betrekking tot deze privacyverklaring

We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen uw via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 28-04-2021